പുതിയ ലിഷി വരുന്നു !!!!!

 

 

വളരെക്കാലം കാത്തിരിക്കുന്നു

യുഎസ്എ ലോക്ക് ലിഷി ലോക്ക്പിക്ക്, ഡീകോഡർ ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഇവ സ്റ്റോക്കുണ്ട്

AM5 / BE2 / KW1 / KW5 / M1 / ​​SC1 / SC4

ഓർഡറിലേക്ക് സ്വാഗതം.

 

യഥാർത്ഥ ലിഷി.

OLS-BE2-7_2048x2048 OLS-BE2-6_2048x2048 OLS-M1MS2-AG_A_2048x2048 OLS-SC4-L-AG_A_2048x2048 OLS-SC4-AG-6PINS_2048x2048 9567_OLS-2IN1-SC1_112020


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ -11-2020